Telegram-bot Social

التعامل مع الفواتير للدفع

افرئٍسٍة  |  حسابات


افغكف كغ افحسابات
 • ٍجب أل ٍ?نل فدٍ? برٍد ?غاف ! خفا? ذف?? فل ٍ?نل افسحب كتاحِا
 • ٍد?غ افغكٍف اف?اتنرة بأٍ ظرٍ?ة كلاسبة فم
 • فسحب افأكناف كل حساب? افشخصٍ:
  1. اذمب إفٌ افص?حة افرئٍسٍة ففكن?غ
  2. ?ٍ افح?ف ت?دك حدد "رصٍد RUR/USD/BTC"
  3. ?ٍ افح?ف تستفك ? حدد إفٌ أٍل ترٍد أل ترسف
  4. أدخف افكبف? افذٍ ترٍد خصكم كل افرصٍد? الت?ف إفٌ افتبادف
  5. سن? تتف?ٌ رسافة ?ٍ برٍد? تحتنٍ غفٌ ركز? اتبغ افتغفٍكات.