Telegram-bot Social

AML

Начало  |  Правила за вътрешен контрол за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма

 

Услугата Multichange се стреми да се съобрази с действащото законодателство на Естония и да зачита законите на други държави, потребителите от които имат достъп до ресурсите на услугата и да ги използват в съответствие с установените правила. Може би всяка криптовалута може да се използва за различни незаконни цели, включително пране на пари и / или финансиране на тероризъм. За да предотвратим подобни операции, използвайки ресурсите на услугата и всяка друга престъпна дейност, трябва да се погрижим за безопасността на добросъвестните потребители и техните финанси.

За тази цел подготвихме настоящата Политика за борба с борбата срещу достъпа, Правила за обслужване и други документи и разпоредби, които описват принципите на работа на услугата Multichange. Тази политика се спазва стриктно от нашите служители и ни позволява да намалим до минимум всички рискове от използването на функционалността на Услугата.

Наличните ресурси на Услугата ни позволяват да идентифицираме подозрителни обменни операции и / или транзакции и да извършваме проверка по тях. От съображения за сигурност и за да поддържаме ефективното функциониране на Услугата в областта на борбата с незаконни дейности, ние не разкриваме подробности и механизми на действие. Услугата си запазва правото, по всяко време и във връзка с който и да е Потребител, да поиска процедура за идентификация и / или предоставяне на всякаква информация / документация, която може да представлява интерес за Услугата и да бъде полезна при потвърждаване на произхода на средствата и установяване самоличността на Потребителя.

Информираме ви, че услугата Multichange може, както със собствени ресурси, така и с участието на организации и услуги на трети страни, да проведе процедура за лична идентификация (KYC) и / или да осигури спазване на политиката за борба с борбата с борбата с борбата с наркотиците

 

 

1. Общи разпоредби

1.1 Тази политика за борба с борбата с борбата с борбата с наркотиците е разработена в съответствие с действащото законодателство на Република Естония.

1.2 Услуга - онлайн ресурс за обмен на електронни пари, намиращ се в Интернет - Multichange - сайтът https://multichange.net и свързани приложения (включително, но не само мобилно приложение).

1.3 Потребител - лице, което е навършило 16 години или е навършило пълнолетие, определено от юрисдикцията, приложима за Потребителя. Ако потребителят наруши условията на тази клауза чрез възрастово ограничение, той трябва незабавно да спре да използва Услугата и да напусне сайта / да затвори приложението.

1.4 Политиката за борба с борбата с наркотиците е набор от вътрешни правила (тези правила) и разпоредби, които услугата Multichange разработва и използва за проверка и разкриване на документация и информация за транзакции, които са под задължителен контрол, както и други транзакции с пари и / или собственост които могат да бъдат свързани по какъвто и да е начин с легализация (пране на пари) и / или финансиране на тероризъм и предоставяне на такава информация на държавни агенции.

За целите на финансовата прозрачност и законност, услугата Multichange използва тези правила, за да предотврати незаконни дейности, включително предотвратяване на пране на пари чрез измамни транзакции чрез функционалността и възможностите на Услугата. Тези правила са приложими за всички потребители на услугата Multichange, които извършват действия, свързани с каквато и да е форма на паричен поток чрез услугата.

1.5 Политиката за борба с борбата с наркотиците е документ, който:

1.5.1 Регламентира организацията на работа за предотвратяване на незаконна легализация

получени средства (пране на пари) и финансиране на тероризма;

1.5.2. Установява отговорности и задължителни процедури за служителите във връзка с вътрешния контрол;

1.5.3 Установява срокове за изпълнение на задълженията на служителите и установява упълномощени контролери.

1.6 Политиката за борба с борбата с наркотиците съдържа допълнителни програми;

1.6.1 Програма за преглед на методите за вътрешен контрол;

1.6.2 Програма за прилагане на методите за вътрешен контрол;

1.6.3 Клиентът и лицата, свързани с програмата за идентификация на клиента;

1.6.4 Програма за анализ на риска;

1.6.5 Програма за регулиране на търговските отношения с клиенти;

1.6.6 Задължителни действия на регламентите на програмата в случай на съмнение за транзакции, свързани с пране на пари;

1.6.7 Програма за обмен на кореспонденция;

1.6.8 Програма за документиране на информация;

1.6.9 Програма за анулиране на транзакции;

1.6.10 Програма за обучение на служителите в Службата;

1.6.11 Програма за вътрешен контрол;

1.6.12 Програма за управление на записите, свързана със записите, получени по време на изпълнението на програмата за вътрешен контрол.

1.7 Лицето, отговорно за точното прилагане на тази политика, е настоящият директор на услугата за мулти-промяна.

 

2. Организационна основа на методите за контрол

2.1 За да приложи адекватно настоящата политика и отчитайки броя на клиентите и свързаните с тях нива на риск, администрацията на службата е сформирала отделна група, която включва администратори, счетоводител и ръководител на отдела по сигурността, с цел прилагане на AML политиката .

2.2 Всички въпроси, свързани с първоначалната идентификация на клиента, се решават от съответните служители на Услугата.

2.3 Лицето, посочено в точка 1.7 от настоящата политика, трябва да изпълнява следните задачи:

 • анализ на извършена или планирана операция за възможното й участие в пране на пари или финансиране на тероризъм;
 • предоставяне на финансова инспекция на всякакви данни за клиенти, свързани лица и сделки, които могат да бъдат свързани с незаконни дейности.
 • докладване за прилагането на тази политика;
 • изпълнение на други задължения, създадени от Службата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

3. Прилагане на методи за контрол

3.1 Методите за контрол се използват в следните случаи и области:

 • при установяване на търговски отношения с Потребителя и по време на неговите дейности;
 • във всеки случай, ако сумата на транзакцията надвишава 15 000 евро или е еквивалентна на тази сума във всяка друга валута;
 • ако има съмнения относно точността и / или надеждността на предоставените данни;
 • ако планираната транзакция е ненужно сложна;
 • ако има основание да се подозира, че транзакцията е свързана с пране на пари и / или финансиране на тероризъм и / или друга форма на незаконна дейност и / или се счита за силно рискова сделка в съответствие с процедурата за оценка на риска, установена от настоящата политика .

3.2 Допълнителни методи за контрол се прилагат, ако Потребителят промени условията и / или подробностите за размяната и / или частично изпълнение и / или неизпълнение на тях, увеличавайки нивото на риск:

 • ако размяната не служи на разумна цел (не е разумна);
 • ако обменът е финансово нерационален;
 • ако един и същи вид транзакции и / или размяна се повтаря няколко пъти за кратък период;
 • ако Потребителят откаже да предостави информация, поискана от Услугата, в случаите и по начина, предвидени в настоящата политика и / или Правилата на Услугата, без да обяснява причината за отказа и / или ако Потребителят изразява необичайни притеснения по въпроси, свързани с поверителността;
 • ако Потребителят реши да промени транзакцията по начин, който не е обичайно от практиката на организиране на обменни операции;
 • в случай на неразумна бързина от страна на Потребителя в операцията / размяната / транзакцията;
 • ако Потребителят прави промени в условията на транзакцията / размяната малко преди нейното / нейното изпълнение;
 • ако е невъзможно да се свържете с Потребителя чрез предоставения имейл и / или телефонен номер и / или друга информация за контакт;
 • ако има информация и / или причина да се смята, че предоставените от Потребителя данни са неверни и / или неточни;
 • ако планираната транзакция / размяна е ненужно сложна и няма очевидна икономическа причина.

3.3 Допълнителни методи за контрол на подозрителни транзакции:

 • получаване от клиента на необходимите обяснения и потвърждения, обясняващи целта на транзакцията / размяната;
 • провеждане на засилено наблюдение в съответствие с тази политика по отношение на всички клиентски транзакции, за да се потвърди дали те са свързани по някакъв начин с пране на пари и / или финансиране на тероризъм.

 

4. Програма за идентификация на клиенти и свързани лица

4.1 Първоначалната идентификация на клиента се извършва въз основа на данните и / или документите за самоличност, предоставени от клиента.

4.1.1 Проверката на Потребителя се извършва с помощта на софтуера на партньорската услуга, посочен в Правилата за услуги и в съответствие с тях, както и Политиката за поверителност.

4.1.2 По отношение на физическите лица се потвърждават следните данни:

 • име;
 • фамилно име;
 • бащино име (ако има такова);
 • гражданство;
 • дата на раждане, личен идентификационен номер;
 • данни на документа за самоличност;
 • местоживеене;
 • личен данъчен номер, ако е наличен;
 • вид дейност (какво прави Потребителят);
 • информация за контакт - телефонен номер, имейл адрес.

4.1.3 По време на идентификацията документите се проверяват за точността на предоставената информация и се потвърждава следното:

 • дали документът е валиден;
 • снимката върху него е проверена;
 • дали личният идентификационен код е подходящ за пол и възраст;
 • има ли съмнения относно автентичността на документа. Проверка може да се извърши чрез комуникация с държавните органи, издали документа, и получаване на необходимата информация и / или потвърждения.

4.1.4 Ако клиентът представи документ за самоличност, се прави копие, чието качество позволява преглед на данните, съдържащи се в документа.

4.1.5. При потвърждаване на самоличността на физическо лице се проверява и потвърждава дали лицето е държавен служител;

 • Държавен служител е лице, заемащо публична длъжност в която и да е държава от Европейския съюз и / или в която и да е друга държава, или лице, което заема длъжност в международна организация. При потвърждаване на данните, че дадено лице е държавен служител, се събират данни за неговата работа;
 • списък на близки сътрудници и роднини, ако такава информация е публично достъпна;
 • потвърждение на собствеността и източниците на доход, които да бъдат използвани при сделката / размяната;
 • изготвяне на заявка до съответната база данни;
 • изготвяне на искане до органите на държавния надзор;
 • вземане на решение за започване на търговски отношения с лице, което е държавен служител, чрез вземане на решение от тези длъжностни лица, в съответствие с точка 2.1 от тази политика.

4.1.6 За проверка на предоставената информация могат да се използват само официални източници, като държавни регистри и / или чуждестранни представителства. Могат да се използват и други източници, ако няма съмнение относно тяхната точност и компетентност.

4.1.7. Препоръката на доверен клиент не може да замести правилното изследване.

4.1.8 Идентифицирането на лице, което действа като представител, се извършва в съответствие с разпоредбите на тази политика, Правилата за обслужване и Политиката за лична идентификация.

4.1.9. Идентифицирането на дадено лице не е еднократна процедура. Информацията за дадено лице трябва да се проверява постоянно и при необходимост да се актуализира.

4.2 Всички документи, издадени от властите на чужда държава, трябва да са оригинални или да имат апостил, с изключение на документи от Латвия, Литва, Полша, Русия или Украйна. Тази разпоредба може да бъде променена, ако Естония подпише и ратифицира международен договор с различно изявление, че апостилът ще стане ненужен.

4.3 Ако рискът от транзакция се счита за нисък или има основания да се смята, че нивото на риск в такава търговска връзка е ниско, може да се използва опростен метод за контрол на идентификацията на клиента. Проверката на данните може да се извърши чрез публично достъпни бази данни, които могат да се считат за надеждни. В допълнение към ниското ниво на риск, което беше дадено в анализа на риска, допълнителни причини да се счита транзакцията като нискорискова могат да бъдат:

 • лице, пребиваващо в Естония или друга държава, което има надеждна система за борба с изпирането на пари на законодателно ниво.

Използването на опростен метод за контрол не освобождава компанията от задължението да гарантира прозрачността на сделката.

4.4 Ако рискът от транзакция се счита за висок или трябва да има основания да се разглежда висок риск от търговски отношения, трябва да се приложи по-високо ниво на контрол върху идентификацията на клиента.

Това може да стане, като се поиска допълнителна информация и документи от клиента, които могат да намалят нашия риск. Информацията трябва да бъде предоставена и на Естонския орган за финансов надзор, за да получи повече инструкции. В допълнение към високото ниво на риск, което беше посочено в анализа на споменатите по-горе рискове, допълнителни причини за считане на транзакцията като силно рискована са следните:

 • необичайни обстоятелства на транзакциите;
 • клиентът оперира с големи суми в брой;
 • предмет на сделката са нови или неизвестни стоки, както и спецификата на сделката
 • необичаен;
 • транзакцията се извършва с цел анонимност;
 • неизвестни трети страни извършват плащания след сделката;
 • други обстоятелства, посочени в член 37 от естонския Закон за изпиране на пари и Закон за предотвратяване на финансирането на тероризма.

4.5 Прилагането на метод за управление на високо ниво може да бъде премахнато само с разрешението на Естонското бюро за предотвратяване на изпирането на пари.

4.6 Високорискова транзакция не може да бъде извършена без предварителното одобрение на Естонското бюро за предотвратяване на изпирането на пари.

 

5. Оценка на риска

5.1 Всеки потребител и неговата планирана транзакция се оценяват по отношение на финансов риск в областта на прането на пари и финансирането на тероризма (клиентски риск).

5.1.1 По време на оценката на риска на Потребителя се присвоява статус на риска от най-ниския до най-високия.

5.1.2 Средства за оценка на допълнителни рискови фактори:

 • дали Потребителят е държавен служител или е свързан с него;
 • ако бенефициентът / адресатът на размяната на физическо лице е трета страна;
 • има проблеми с идентификацията;
 • Потребителят е свързан с юрисдикции с ниски данъци;
 • потребителят е обект на международни санкции;
 • имат положителен опит в сътрудничеството с Потребителя;
 • срок на сътрудничество / дата на първоначална регистрация на акаунта;
 • естеството на предложената сделка;
 • сумата на транзакцията;
 • Потребителят е стабилен и / или постоянно прави борсови транзакции;
 • произходът на стоките и / или собствеността е неясен.

5.2. Естеството на транзакцията трябва да бъде оценено, за да се установи рисковият статус.

5.2.1 На обмен може да се присвои нисък, среден или високорисков статус в зависимост от следните фактори:

 • частна банка участва в обменната операция;
 • транзакцията включва алтернативни методи на плащане;
 • размяната е свързана с хазарт;

5.3 Географските обстоятелства подлежат на оценка (географски риск).

5.3.1 На транзакция може да бъде присвоен статус с нисък, среден или висок риск в зависимост от следните географски аспекти:

 • обменът е свързан с държавата и / или потребители от държавата с високо ниво на престъпност или трафик на наркотици;
 • в обмена участва потребител от държава с високо ниво на корупция;
 • потребителят участва в обмена от държава, по отношение на която се прилагат международни санкции;
 • други фактори, които могат да увеличат географския риск.

5.4 Наред с рисковете, свързани с Потребителя, се оценяват и рисковете по отношение на неговите партньори и / или хора, свързани с него (например роднини).

5.5 Оценката на риска се извършва чрез присвояване на статус на всяка рискова група по тристепенна скала:

 • рискът се счита за нисък, ако никоя категория няма рисков фактор и обменът е възможно най-прозрачен;
 • рискът се счита за среден, ако все пак рисковите фактори за самата транзакция не са очевидни
 • подозира се, че всички рискови фактори заедно могат да показват пране на пари и / или финансиране на тероризъм;
 • Рискът се счита за висок, ако има няколко рискови фактора и самата транзакция не е прозрачна.

Общият резултат се постига чрез добавяне на фактор към всяка категория, докато рисковете за клиента и партньора се умножават по два и след това цялата сума се разделя на коефициент 4.

 • при количество от 2 или по-малко рискът е нисък;
 • при сума от 2 до 2,75 рискът е среден;
 • ако сумата е над 2,75 - висок риск.

Ако рискът в която и да е категория е висок, общият риск се счита за висок, независимо от общата сума.

 

6. Търговски отношения с Потребителя

6.1 Всякакви търговски взаимоотношения с Потребителя започват само след като Потребителят се съгласи да действа в съответствие с настоящата политика за борба с отпадъците и Правилата за услугата.

 

7. Действия по подозрение за пране на пари и задължение за предоставяне на информация

7.1 Ако възникнат някакви подозрения преди началото на търговските отношения или по време на използването на методи за контрол, че транзакциите могат да бъдат свързани с пране на пари и / или финансиране на тероризъм, тогава по-нататъшното сътрудничество е невъзможно.

7.2 Всякакви подозрения се записват и анализират от контакта за борба с изпирането на пари. Естонското бюро за борба с изпирането на пари и Естонският орган за финансов надзор трябва незабавно да бъдат уведомени за резултатите от анализа.

7.3 Цялата информация за транзакции от 32 000 евро или повече трябва да бъде предоставена на Естонското бюро за борба с изпирането на пари и на Естонския орган за финансов надзор.

7.4 Ако отказът за завършване на транзакцията доведе до увреждане на клиента или арестуване на лице, заподозряно в пране на пари или финансиране на тероризъм, транзакцията може да бъде отложена или осъществена при незабавно уведомяване на Органа за финансов надзор.

7.5 Цялата информация, предоставена на Органа за финансов надзор, се архивира в съответствие с Политиката за поверителност и тази политика, включително резултатите от анализа на данните.

7.6 На лицата, заподозрени в пране на пари или финансиране на тероризъм, не трябва да се предоставя никаква информация или уведомление за съмнения по друг начин.

 

8. Размяна на кореспонденция

8.1 Ако ръководството счете за необходимо за метода за контрол на изпълнението, може да се започне обмен на кореспонденция с трети страни, включително банки и други финансови институции, ако това позволява да се получи по-точна информация.

8.2 Обменът на кореспонденция трябва да бъде формализиран под формата на двустранно споразумение, включително използваните методи за контрол.

8.3 Не е разрешено обменът на кореспонденция с банки в сянка, нелицензирани организации и / или с организации, разположени в юрисдикции, чието законодателство не отговаря на международните стандарти в областта на изпирането на пари и предотвратяването на законодателството за финансиране на тероризма.

 

9. Програма за регистрация на информация

9.1 Програмата за регистрация на информация установява задължението на служителя на компанията, извършила размяната, като съставя вътрешен документ, съдържащ всички специфики на сделката, който трябва да включва:

9.1.1 Категория транзакции, причини, поради които размяната може да се счита за силно рискована;

9.1.2 Подробности за борсата, включително обем и валута;

9.1.3 Данни за лицата, участващи в размяната;

9.1.4 Информация за всички допълнителни контроли, използвани във връзка с транзакции;

 

10. Програма за отказ на замяна (транзакция)

10.1 Ако Потребителят, въпреки задълженията си, не е представил необходимия документ в съответствие с методите за контрол, приложимото законодателство и тази политика, на Потребителя ще бъде отказана размяната.

10.2 Ако Потребителят не предостави информация за източника на произход на средствата при заявяване на Услугата, размяната ще бъде отказана.

10.3 Информацията за отказа за обмен трябва да се съхранява в съответствие с тази политика, Общите условия и Политиката за поверителност.

10.4 В случай на отказ за обмен се запазва следната информация:

 • информация за обстоятелствата при отказ за обмен и блокиране на сметката;
 • всякакви обстоятелства при прекратяване на сътрудничеството в областта на обмена;
 • информация, която е задействала уведомлението до държавните органи съгласно раздел 32 от Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма.

10.5 Решението за отказ за завършване на сделката може да бъде отменено, ако клиентът предостави необходимата информация в пълен размер и те бъдат проверени, или ако такава е установена с решението на следните органи:

 • контролен орган на Република Естония;
 • компетентен съд на Естония.

 

11. Програма за обучение на служители на Службата

11.1 Програмата за обучение на служители в областта на борбата с изпирането на пари и предотвратяването на финансирането на тероризъм се провежда в съответствие с приложимото законодателство и включва подходящи инструкции за служителите относно методите за контрол и анализа на информацията. Всеки служител трябва да бъде инструктиран правилно от упълномощени работници в рамките на един месец след започване на работа.

 

12. Програма за одит на вътрешния контрол

12.1 Програмата за преглед на вътрешния контрол гарантира, че служителите на Службата спазват разпоредбите на действащото законодателство в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Програмата гарантира, че служителите спазват вътрешните правила и разпоредби на Службата в областта на вътрешния контрол.

12.2 Вътрешният контрол предвижда следното:

12.2.1. Вътрешните одити трябва да се извършват редовно, поне веднъж на всеки шест месеца, в областта на правилното прилагане на вътрешните правила и приложимото право;

12.2.2 Директорът на службата трябва редовно да получава доклади за всички нарушения на вътрешните разпоредби в областта на борбата с изпирането на пари и предотвратяването на финансирането на тероризъм;

12.2.3 Всички нарушения, установени по време на проверките, трябва да бъдат елиминирани правилно, като се използват средствата, избрани от ръководството на Услугата.

 

13. Програма за поддръжка на документи

13.1 Всички документи, свързани с процедурата за идентификация на клиента, и цялата информация за началото на търговското сътрудничество трябва да се съхраняват в архива на компанията по време на периода на използване на Услугата от Потребителя и най-малко 5 години.

13.2 Всички документи, послужили като основа за уведомяване на държавни агенции, трябва да се съхраняват най-малко 5 години.

13.3 Цялата информация относно исканията, отправени с цел спазване на разпоредбите на приложимото законодателство, трябва да се съхранява най-малко пет години от датата на започване на финансовото сътрудничество. Ако самоличността е била потвърдена с цифров документ, тогава снимката на лицето и подписът се съхраняват най-малко 5 години от датата на края на финансовото сътрудничество.

13.4 Документите трябва да се съхраняват във форма, която може да бъде възпроизведена в писмена форма, така че да са лесно достъпни за финансов контрол или за други държавни агенции в съответствие с приложимото законодателство, ако са необходими за използване в граждански, наказателни или произволни производства.

Правилата за вътрешен контрол установяват стандартите за поверителност на информацията, получена по време на идентификация и / или други процеси, предвидени от действащото законодателство.

 

14. Искания от правоприлагащите органи

Организациите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма могат да ни изпращат запитвания относно измамни сделки. Имейл за връзка: support@multichange.net .

Ние разглеждаме само официални искания на официални бланки с всички подходящи печати и подписи. Трябва да получим контакти за обратна връзка и да можем да проверим автентичността на заявката. Времето за отговор на заявки от различни юрисдикции може да бъде напълно различно поради различни обстоятелства, включително, но не само часови зони, разстояние, способност за комуникация по бързи канали и т.н.