Telegram-bot Social

Правилата на службата за обмяна

Начало  |  Споразумение с потребителя

1. Основни разпоредби

1.1. Настоящото споразумение урежда отношенията при предоставянето на услуги за обмен на електронни валути между Потребителя (наричан по-долу Клиент) и услугата Multichange.net (наричана по-долу Услугата).

1.2. Услугата означава интернет ресурс, наречен Multichange.net.

1.3. Клиент - физическо лице или организация, която извършва размяна чрез Multichange.net.

1.4. По-нататък, ако Клиентът и Услугата са посочени заедно, те се наричат Страните.

1.5. Преди да използва услугите на Услугата, Клиентът е длъжен да се запознае изцяло с условията на Договора.

1.6. Използването на услугите на Услугата от Клиента е възможно само при условие, че Клиентът разбира и приема всички условия , посочени в настоящото споразумение.

1.7. Административната служба има право да променя едностранно клаузите на Споразумението. Промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на услугата Multichange.net.

1.8. Тази оферта започва да действа от момента, в който Клиентът подаде заявление.

2. Предмет на споразумението

2.1. Услугата предоставя услугите, посочени в точка 4 от настоящото споразумение. Също така, клиентът е длъжен да спазва правилата, формулирани в Клауза 9. Услугите на борсовата услуга се предоставят по начина на настоящото споразумение, чиито разпоредби са изложени в Клауза 5. 2.2. Всички операции, извършвани в Услугата, се предоставят на платена основа. Клиентът , създал приложението на сайта, е длъжен да го плати.

3. Права и задължения на страните

3.1. Услугата за обмен Multichange.net се задължава:

3.1.1. Exchange електронна валута, онлайн системи за плащане QIWI , Payeer , Perfect Пари , Yandex . Пари , ADVcash и други в съответствие с всички правила, предвидени в настоящото споразумение.  

3.1.2. Осигурете техническа и информационна поддръжка на клиентите в процеса на извършване на парични преводи с помощта на онлайн услугата Multichange.net.

3.1.3. Гарантирайте безопасността на информацията за завършени операции по обмен, а именно лични данни, времето на размяната, количеството и друга информация. Обменът, извършен в различни посоки с поверителни системи за разплащане, има статут Поверително и не подлежи на разкриване.

3.1.4. Не предоставяйте информация за сделките за обмен на неупълномощени лица. Изключение правят следните случаи: Ако съдебният орган, разположен в местонахождението на онлайн услуга Multichange.net, е постановил подходящо решение, което е влязло в сила; - ако е получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов мониторинг, работещи в местоположението на онлайн услугата Multichange.net;

3.1.5. Предоставяйте отстъпки на Клиента в съответствие с установеното Споразумение.

3.1.6. Уверете се, че средствата са кредитирани по сметката на Клиента или трета страна в рамките на 24 часа след получаване на жалбата в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6.

3.2 Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете на Услугата точна информация за приложението, за да осигурите възможно най-бързия обмен.

3.2.2. Посочете реалните подробности за вашия имейл адрес, за да получите известие от Услугата за напредъка на операцията по обмен.

3.2.3 И спазвайте изискванията на настоящото споразумение, предоставено от услугата Multichange.net.

3.2.4. Уведомете администрацията на услугата или онлайн поддръжката за ситуации, когато средствата не са изплатени изцяло или частично, както и за случаите, посочени в точки 5.4 - 5.6. от настоящото споразумение. Известието трябва да бъде изпратено не по-късно от един месец след транзакцията. В противен случай средствата на клиента, преведени по заявка, ще бъдат на разположение на Услугата.

3.2.5. За да се изключи евентуално съучастие в незаконна търговия и всякакви други незаконни операции, използващи услугите на услугата Multichange.net.

3.2.6. Да изключат в практиката си, използвайки услугата Multichange.net, каквито и да е действия, изпълнението на които може да причини пряка или непряка вреда на борбата срещу изпирането на пари и прането на пари;

3.2.7. Да не нарушава изискванията на нормативните актове, които установяват характеристиките на онлайн обмена. 3.2.8. Независимо изчисляване и плащане на всички данъци, изисквани в съответствие с данъчното законодателство на местоположението на Потребителя.

3.3. Обменната услуга има право на:

3.3.1. Преустановете работата на услугата за определен период от време, за да отстраните и подобрите услугата.

3.3.2. Замразете транзакцията до изясняване на обстоятелствата, ако е получена жалба за измама от клиенти или партньори и представители на компетентните органи.

3.3.3. Създайте система отстъпки за борсови операции по ваша преценка.

3.3.4. Задайте и променете размера на комисионната за размяната.

3.3.5. Анулирайте текущата операция и върнете средствата, депозирани от Потребителя, с възстановяване на комисионни на Потребителя, без да обяснявате причините.

3.3.6. Онлайн услугата има право да поиска от екранната снимка на клиента да потвърди перфектната работа с помощта на ср. Dstv St. ides, e-mail, ако в хода на размяната е допусната грешка.

3.3.7. Спрете да общувате с Потребителя, който изразява нецензурни думи, задава въпроси относно поверителността на услугата или отказва да предостави необходимата информация на служителите.

3.3.8. Блокиране на транзакция в предвидени случаи pp . 5.4-5.6 от настоящото споразумение.

3.3.9. Блокирайте средства и не се връщайте, докато клиентът не бъде идентифициран.

3.3.10 Службата за сигурност на услугата има право да замрази заявлението на клиента, ако той е получил незаконно обогатяване по какъвто и да е начин в тази или услуга за обмен на трета страна и е в списъка на длъжниците, до изясняване на причините и обезщетение за загуби, претърпени от обменници от този потребител.

3.3.11 Услугата има право да преразгледа условията на възнаграждение за рефералната програма.

4. Списък на услугите, предоставяни от Услугата

4.1. Услугата извършва операции за обмен на електронни валути, криптовалути , също така е възможно да се използват банкови преводи. Този списък може да бъде намерен на главната страница на сайта.

4.2. Услугата за обмен няма право да проверява клиента за наличието на средства, използвани за обмяна на валути.

5. Регулиране на борсовите операции

5.1. Смята се, че обменът е започнал при прехвърляне на средства по конкретна заявка от Клиента.

5.2. Обменът се счита за завършен само след прехвърляне на средствата по сметката, предоставена от Клиента.

5.3. Клиентът няма право да отмени операцията, след като тя вече е започнала, или да поиска възстановяване на средствата, преведени за размяната.

5.4. Ако от Потребителя бъде преведена сума, която не съвпада с данните, посочени при регистриране на борсата, тогава Услугата има право да замрази транзакцията, докато Клиентът не се свърже по начина, описан в точка 3.2.5, Услугата извършва на факт на получената сума, като се вземе предвид ставката, определена към момента на започване на транзакцията.

5.5. Ако посочите неправилен или блокиран акаунт, размяната не се извършва. Парите се връщат на Клиента по негово искане въз основа на точка 3.2.5. В същото време се начислява комисионна, както и неустойка - 2% от преведената сума.

5.6. Ако Клиентът е направил корекция на сумата на плащането или е извършил плащане от чужда сметка, тогава Онлайн услугата има право да блокира такова плащане. Върнете cFe dstv направо oiskhodit при заявление на потребителя въз основа на т. 3.2.5. Но на Потребителя се начислява комисионна и неустойка от 2%.

5.7. Ако средствата са получени от сметка, различна от посочената в заявлението или бележките към плащането са променени, Услугата има право да блокира транзакцията. Възстановяванията се извършват по искане на клиента въз основа на точка 3.2.5. минус комисионна и глоба от 2% от превода.

5.8 Получаването на средства в банкови указания може да бъде до 5 (пет) банкови дни.

5.9 Клиентът се задължава да плати за заявлението в рамките на 15 минути, в противен случай приложението може да бъде изтрито или преизчислено по текущата ставка.

5.10 В случай, че плащането от клиента не е получено дълго време поради факта, че подателят е посочил ниска комисионна за изпращане или тегленето е направено от сайт на трета страна, който забавя плащането, услугата за обмен има право да преизчисли обменния курс в заявлението към момента на получаване на средствата.

5.11 В случай, че замяната се извършва с допълнително плащане от обменната услуга, отстъпката не се прилага. 

6. Гаранции и задължения на страните

6.1. Услугата Multichange.net не носи материална и морална отговорност за неправилно попълване на заявлението или други грешки при изпълнението на обмена на електронна валута. Ако средствата са били преведени по грешна сметка, посочена в заявлението от Клиента, тогава операцията не може да бъде отменена или възстановена.

6.2. Услугата Multichange.net не носи отговорност за повреда или загуба на функционалност на оборудването или отделните му елементи, причинени по време на размяната.

6.3. Услугата Multichange.net не носи отговорност за забавяне на плащането на която и да е финансова институция.

6.4. Multichange.net не носи отговорност за загуби или неполучаване на доходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента по отношение на тарифите или рентабилността на транзакциите.

6.5. Услугата не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на превода.

6.6. Клиентът потвърждава, че е законният собственик или има правно основание да използва средствата, които участват в борсови сделки. 6.7. Клиентът се съгласява да възстанови загуби на трети страни, чието възникване е косвено или пряко свързано с използването на възможностите на услугата от Клиента.

7. Промени в условията на споразумението

7.1. Администрацията на услугата за обмен Multichange.net има право да редактира или промени това споразумение по всяко време. Промените влизат в сила, след като бъдат публикувани или публикувани на официалния уебсайт Multichange.net.

8. Непреодолима сила

8.1. В случай на форсмажорни обстоятелства страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или ненавременно изпълнение на условията на настоящото споразумение. Непреодолима сила означава война, терористична атака, пожар, наводнение, бунтове, проникване на хакери, действия на местните власти. Включени са също спиране на тока и липса на достъп до мрежи, включително интернет и комуникационни услуги.

9. Процедура за извършване на борсови операции

9.1. Забранено е използването на обменната услуга за незаконни транзакции, измами. Клиентът се съгласява да носи отговорност за опит за размяна на средства с измамен характер, в съответствие с установените закони на държавата, в която е извършено нарушението.

9.2. При извършване на издирвателни дейности, ако се докаже незаконност на плащането, тогава Службата има право да предоставя информация на поисканите правоприлагащи органи.

9.3. За да обменя валута, Клиентът трябва да прехвърли необходимото количество електронни средства от своя виртуален портфейл. В същото време той е лично отговорен за законността на източниците на тяхното получаване.

9.4. Обменната услуга не носи отговорност за изпълнението на превода, направен за Клиента от трети страни.

9.5. Клиентът, като щракне върху бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, приема всички условия на настоящото споразумение.