Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekontrollieeskirjad

Peamine | Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise sisekontrollieeskirjad

 

Multichange teenuse eesmärk on järgida Eestis kehtivat seadusandlust ja austada teiste riikide seadusi, mille Kasutajad võivad sattuda Multichange Teenuse ressurssidele ja kasutada neid vastavalt kehtestatud Eeskirjadele. On olemas võimalus, et teatud krüptoraha saab kasutada erinevatel ebaseaduslikel eesmärkidel, sealhulgas rahapesuks, kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks ja/või terrorismi rahastamiseks. Selliste toimingute ja muu kuritegeliku tegevuse takistamiseks Teenuse ressurssidel, peame hoolitsema ausate Kasutajate ja nende raha turvalisuse eest.

Selleks oleme ettevalmistanud käesoleva AMLi Poliitika, Teenuse osutamise eeskirju ja muid dokumente ja määruseid, mis kirjeldavad Multichange Teenuse tööpõhimõtteid. Meie töötajad järgivad rangelt käesolevat Poliitikat ja aitavad viia miinimumini Teenuse kasutamisega kaasnevaid riske.

Teenuse saadaolevad ressurssid võimaldavad meil tuvastada kahtlaseid vahetustehinguid ja/või ülekandeid ja kontrollida neid. Turvalisuse huvides ja Teenuse tõhusa töö tagamiseks ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemisel, me ei avalikusta oma tegevuse üksikasju ja töömehhanisme. Teenus jätab endale õiguse nõuda kõikidelt Kasutajatelt identifitseerimisprotseduuri läbimist ja/või mistahes teabe/dokumentatsiooni esitamist, mis võib pakkuda Teenusele huvi ja olla kasulik rahaliste vahendite päritolu kinnitamisel ja Kasutaja identiteedi tuvastamisel.

Teavitame teid sellest, et Multichange teenus võib läbi viia isiku identifitseerimisprotseduuri (KYC) ja/või tagada AMLi poliitika järgmist, nii oma ressursidega kui ka kolmandate organisatsioonide ja teenuste kaasamisel.

 

 1. Üldsätted

1.1. Käesolev AML-i poliitika on loodud kookõlas Eesti Vabariigi seadustega.

1.2. Teenus - internetis e-raha vahetusteenus, mis kannab nime Multichange, mille veebileht on https://Multichange.net, ja sellega seotud rakendused (sealhulgas, kuid mitte ainult mobiilirakendus).

1.3. Kasutaja – vähemalt 16-aastane või täisealine isik, määratud Kasutajale kohaldatava jurisdiktsiooniga. Vanusepiirangut ja antud punkti rikkunud Kasutaja peab viivitamatult lõpetama Teenuse kasutamist, lahkuma veebilehelt / sulgema rakenduse.

1.4. AML-i poliitika - sise-eeskirjade (käesolevate eeskirjade) ja sätete kogum, mida on arendatud Multichange teenus, mida kasutatakse kohustuslikku kontrolli vajava dokumentatsiooni ja vahetustehingu teave kontrollimiseks ja avaldamiseks, aga ka muud rahaga ja/või varaga teostatavad tehingud, mis võivad olla seotud rahavahendite legaliseerimisega (rahapesuga) ja/või terrorismi rahastamisega, mida edastatakse vastavatesse riigiasutustesse.

Lähtudes finantsläbipaistvusest ja seaduslikkusest rakendab Multichange teenus reaalseid eeskirju ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks, sealhulgas rahaliste vahendite legaliseerimist (rahapesu) ebaseaduslike ülekannete kaudu, mida teostatakse Teenuse keskkonnas ja vastavalt Teenuse võimalustele. Käesolevad eeskirjad on rakendatavad kõigile Multichange Teenuse Kasutajatele, kes teostavad rahalisi toiminguid käesoleva Teenuse kaudu.

1.5. AML-i Poliitika on dokument, mis:

1.5.1. Reguleerib ebaseaduslikult saadud rahaliste vahendite (rahapesu) ja terrorismi rahastamise ennetamisega kaasnevat töökorraldust.

1.5.2. Määrab töötajatele sisekontrolliga seotud kohustusi ja kohustuslike protseduure;

1.5.3. Määrab töötajatele kohustuste täitmise tähtajad ja määrab nendele volitatud kontrollijad.

1.6. AML-i sisaldab täiendavaid programme;

1.6.1. Sisekontrollimeetmete vaatlusprogramm;

1.6.2. Sisekontrollimeetodite juurutusprogramm;

1.6.3. Klient ja kliendi tuvastamisega seotud isikud;

1.6.4. Riskianalüüsi programm;

1.6.5. Kliendi ärisuhete reguleerimisprogramm;

1.6.6. Programmi eeskirjade kohustuslikud toimingud kahtlaste tehingute korral, mis on seotud rahaliste vahendite legaliseerimisega ja saadud kuritegelikul teel;

1.6.7. Kirjavahetuse programm;

1.6.8. Teabe haldusprogramm;

1.6.9. Vahetustehingute tühistamise programm;

1.6.10. Teenuse töötajate koolitusprogramm;

1.6.11. Sisekontrolli programm;

1.6.12. Sisekontrolli programmi täitmise käigus saadud dokumentide haldusprogramm.

1.7. Käesoleva Poliitika üksikasjaliku rakendamise eest vastutab Multichange Teenuse tegevjuht. 1. Kontrollimeetodite organisatsiooniline alus

2.1. Käesoleva poliitika nõuetekohaseks realiseerimiseks, arvestades klientide arvuga ja olemasolevate riskitasemetega, on Teenuse juhtkond loonud eraldi rühma, kuhu kuuluvad administraatorid, raamatupidaja ja ohutusosakonna peaspetsialist, AML-i poliitika juurutamise eesmärgiga.

2.2. Kliendi esmase identifitseerimisega seotud küsimuste lahendamisega tegelevad vastavad Teenuse töötajad.

2.3. Käesoleva poliitika 1.7. punktis märgitud isik peab teostama järgmisi tegevusi:

 • läbiviidud või planeeritud operatsiooni analüüs selle võimalikust seosest rahapesu või terrorismi rahastamisega;
 • finantsinspektsioonile kõikide andmete esitamine võimaliku ebaseadusliku tegevusega seotud klientide, nende poolt teostatud vahetustehingute ja nendega seotud isikute kohta;
 • aruandluse vormistamine käesoleva poliitika täitmise kohta;
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveameti kehtestatud kohustuste täitmine.
 1. Kontrollimeetodite juurutamine

3.1.Методы контроля используются в следующих случаях и областях:

 • Kasutajaga ärisuhete loomisel ja tema tegevuse ajal;
 • igal juhul, kui tehingu summa ületab 15 000 eurot või on selle summaga võrdväärne muus valuutas;
 • kui on kahtlusi esitatud andmete õigsuses ja/või usaldusväärsuses;
 • kui kavandatav tehing on tarbetult keeruline;
 • kui on alust kahtlustada, et tehing on seotud rahapesu ja/või terrorismi rahastamisega ja/või muus vormis ebaseadusliku tegevusega ja/või seda peetakse kehtiva poliitikaga kehtestatud riskihindamise korra kohaselt väga riskantseks tehinguks.
 • kui kasutaja online-rahakoti aadresside automatiseeritud AML-i kontrollimise käigus on võimalik seos selliste organisatsioonidega nagu: Darkneti turg, Darkneti teenus, petturlik vahetus, illegaalne teenus, segamisteenus, lunaraha, kelmus, varastatud mündid. Selliste linkide tuvastamisel tagastatakse raha saatja aadressile alles pärast seda, kui Kasutaja on kontrollitud (tagastatud pärast tehinguks vajaliku vahendustasu mahaarvamist).

3.2. Täiendavad kontrollimeetodid rakendatakse siis, kui Kasutaja on muutnud vahetustehingu tingimusi ja/või detaile, ja/või nende osalist täitmist ja/või mittetäitmist, mis mõjutavad riskitaseme suurenemist:

 • kui vahetus ei täida mõistlikku eesmärki;
 • kui vahetus on rahaliselt irratsionaalne;
 • kui üks ja sama ülekande- ja/või vahetustüüp kordub mitmeid kordi lühikese aja jooksul;
 • kui Kasutaja keeldub teabe esitamisest, mida on küsinud Teenus käesoleva Poliitika ja/või Teenuse eeskirjades sätestatud juhtudel ja viisil, selgitamata keeldumise põhjuseid ja/või kui Kasutaja väljendab ebatavalist muret konfidentsiaalsuse pärast;
 • kui Kasutaja otsustab muuta vahetustehingut sellisel moel, mis pole vahetustoimingute organiseerimispraktikas tavapärane;
 • Kasutaja põhjendamatu kiirustamine vahetustehingu/ülekande/toimingu teostamisel;
 • kui Kasutaja muudab vahetustehingu/ülekande tingimusi vahetult enne selle teostamist;
 • kui Kasutajaga ei saa ühendust e-posti ja/või telefoni teel ja/või muul moel;
 • kui on olemas teave ja/või on põhjust arvata, et Kasutaja esitatud andmed on valed ja/või ebatäpsed;
 • kui plaanitav vahetustehing/ülekanne on ülemäära keeruline ja majanduslik põhjus pole ilmselge.

3.3. Kahtlaste tehingute täiendavad kontrollimeetmed:

 • tellijalt vajalike selgituste ja kinnituste saamine, mis selgitavad vahetustehingu/ülekande eesmärki;
 • vastavalt käesolevale Poliitikale kliendi ülekannetele suurendatud järelevalve teostamine, et selgitada välja tema seotust rahapesuga ja/või terrorismi rahastamisega. 1. Kliendi ja temaga seotud isikute identifitseerimise programm

4.1. Kliendi esmane identifitseerimine teostatakse kliendi esitatud isikuandmete ja/või -dokumentide põhjal.

4.1.1. Kasutajat verifitseeritakse teenuspartneri tarkvara abil, mis on märgitud teenuse Eeskirjades ja on nendega ja Konfidentsiaalsuspoliitikaga kooskõlas.

4.1.2. Füüsilistel isikutel verifitseeritakse järgmisi andmeid:

 • nimi;
 • perekonnanimi;
 • isanimi (kui see on olemas);
 • kodakondsus;
 • sünnikuupäev, isikukood;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • elukoht;
 • maksunumber, kui see on olemas;
 • tegevuse valdkond (millega Kasutaja tegeleb);
 • kontaktandmed - telefoninumber, e-posti aadress.

4.1.3. Identifitseerimise käigus kontrollitakse dokumentides esitatud teabe õigsust ja leitakse kinnitust järgmisele:

 • kas tegu on kehtiva dokumendiga;
 • kontrollitakse sellel olevat fotot;
 • kas isikukood vastab soole ja vanusele;
 • kas esineb kahtlusi dokumendi autentsuses. Kontrolli teostamisel tohib võtta ühendust dokumenti väljastanud riigiametiga vajaliku teabe ja/või kinnituse saamiseks.

4.1.4. Kui klient esitab isikut tõendavat dokumenti, tehakse sellest koopia, mille kvaliteet võimaldab näha dokumendis sisalduvaid andmeid.

4.1.5. Füüsilise isiku kinnitamisel kontrollitakse ja ja kinnitatakse, kas tegu on riigiametnikuga;

 • riigiametnik - isik, kelle ametikohaks on Euroopa Liidu ja/või muude riikide riigiametid või rahvusvahelises organisatsioonis töötav isik. Kui selgub, et füüsiline isik on riigiametnik, siis andmete kinnitamise käigus kogutakse teavet tema töö kohta;
 • lähisugulaste ja tuttavate nimekiri, kui selline teave on avalikult kättesaadav;
 • omandiõiguse ja sissetulekuallikate kinnitus, mida kasutatakse vahetustehingus/ülekandes;
 • päringu koostamine vastavasse andmebaasi;
 • päringu koostamine riigi järelevalveasutustesse;
 • otsuse langetamine ärisuhte loomisel isikuga, kes on riigiametnik, seda otsust langetavad isikud, kes on äratoodud käesoleva Poliitika 2.1. punktis.

4.1.6. Esitatud teabe kontrollimiseks tohib kasutada ainult ametlikke allikaid, nagu riiklikud registrid ja/või välisesindused. Muude allikate kasutamisel tuleb veenduda nende täpsuses ja pädevuses.

4.1.7. Usaldusväärse kliendi soovitus ei asenda teabe nõuetekohast kontrollimist.

4.1.8. Esindajana esineva füüsilise isiku identifitseerimine toimub vastavalt käesoleva Poliitika, Teenuse eeskirjade ja Isiku identifitseerimispoliitika sätetele.

4.1.9. Füüsilise isiku identifitseerimine pole ühekordne protseduur. Füüsilise isiku kohta käivat teavet tuleb kontrollide pidevalt ja vajadusel uuendada.

4.2. Kõik välisriigi ametiasutuste väljastatud dokumendid peavad olema originaalid või apostillitud, välja arvatud Läti, Leedu, Poola, Venemaa või Ukraina päritoluga dokumendid. Käesolevat sätet võib muuta, kui Eesti allkirjastab ja ratifitseerib rahvusvahelise lepingut muu kinnitusega, mille järgselt muutub apostill ebavajalikuks.

4.3. Kui tehingu risk on madal või on põhjust arvata, et sellise ärisuhte riskitase on madal, siis võib kasutada kliendi kontrollimisel lihtsustatud identifitseerimismeetodit. Andmete kontrolli tohib teostada üldkasutatavate andmebaaside kaudu, mida võib pidada usaldusväärseks. Lisaks madalale riskitasemele, mis oli määratud riskianalüüsi käigus, täiendavateks põhjusteks, mille alusel võib pidada tehingut väheriskantseks, on:

 • Eestis või mujal riigis elav füüsiline isik, kellel on olemas usaldusväärne riiklikul tasemel rahapesuvastane süsteem.

Lihtsustatud kontrollimeetodi kasutamine ei vabasta ettevõtet kohustusest veenduda vahetustehingu läbipaistvuses.

4.4. Kui tehingu riski peetakse kõrgeks või on olemas põhjused, mille alusel on põhjust arvata, et tegu on kõrgendatud äririskiga, tuleb klientide identifitseerimisel kasutada rangemat kontrolli.

Seda saab teha küsides kliendilt täiendavat teavet ja dokumente, mis võivad aidata riskide vähendamisel. Täpsemate juhiste saamiseks tuleb edastata lisateavet Eesti finantsinspektsioonile. Lisaks kõrgele riskitasemele, mis oli määratud riskianalüüsi käigus, täiendavateks põhjusteks, mille alusel võib pidada tehingut kõrgendatud riskiga, on:

 • tehingu ebatavalised asjaolud;
 • klient opereerib suurte sularahasummadega;
 • tehingu objektiks on uued või tundmatud kaubad või ebatavaline tehingu sisu;
 • tehing tehakse anonüümsuse eesmärgil;
 • tundmatud kolmandad isikud teostavad tehingujärgseid makseid;
 • muud asjaolud, mis on ära toodud Eesti Vabariigi Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 37 paragrahvis.

4.5. Kõrgetasemelise juhtimismeetodi rakendamine võib olla lõpetatud ainult Eesti rahapesu andmebüroo loal.

4.6. Kõrge riskiga tehingut ei tohi teostada ilma Eesti rahapesu tõkestamise andmebüroo eelneva nõusolekuta. 1. Riskianalüüs

5.1. Igale Kasutajale ja tema planeeritud vahetustehingule tehakse rahapesu ja terrorismi rahastamise riskianalüüsi (kliendirisk).

5.1.1. Riskianalüüsi tegemisel määratakse Kasutajale riskistaatus madalast kuni kõrgemani.

5.1.2. Täiendavate riskitegurite analüüsimeetodid:

 • kas Kasutaja on riigiametnik või seotud selle valdkonnaga;
 • kui füüsilise isiku kasumisaaja/vahetustehingu adressaadiks on kolmas isik;
 • identifitseerimisega on tekkinud probleemid;
 • Kasutaja on seotud madala maksumääraga jurisdiktsiooniga;
 • Kasutaja suhtes on rakendatud rahvusvahelised sanktsioonid;
 • töötajal on Kasutajaga positiivne kogemus;
 • koostööaeg/konto esmase registreerimise kuupäev;
 • plaanitud tehingu iseloom;
 • tehingu summa;
 • Kasutaja on stabiilne ja/või tema vahetustehingud on regulaarsed;
 • kauba ja/või vara päritolu ei ole selge.

5.2. Riskistaatuse määramiseks tuleb hinnata teostatava vahetustehingu iseloomu.

5.2.1. Vahetustehingule riskistaatuse (madal, keskmine või kõrge) määramisel lähtutakse järgmistest teguritest:

 • vahetustehingus osaleb erapank;
 • vahetustehing eeldab alternatiivseid maksemeetodeid;
 • vahetustehing on seotud hasartmängudega;

5.3. Hinnata tuleb geograafilisi tingimusi (geograafiline risk).

5.3.1. Vahetustehingule riskistaatuse (madal, keskmine või kõrge) määramisel lähtutakse järgmistest geograafilistest teguritest:

 • vahetustehing on seotud kõrge narkokaubandus- ja kuritegevustasemega riigiga ja/või Kasutajaga on sellisest riigist pärit;
 • vahetustehingus osaleb Kasutaja, kes on pärit kõrge korruptsiooninäitajaga riigist;
 • vahetustehingus osaleb Kasutaja, kes on pärit riigist, mille suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone;
 • muud tegurid, mis võivad suurendada geograafilist riski.

5.4. Lisaks Kasutajaga seotud riskidele, tehakse riskianalüüsi tema partneritele ja/või nendega seotud inimestele (näiteks sugulastele).

5.5. Riskianalüüsi teostamisel omistatakse igale riskirühmale staatuse 3-pallisel skaalal:

 • riski peetakse madalaks, kui riskitegur puudub kõigil kategooriatel ja vahetustehing on maksimaalselt läbipaistev;
 • riski peetakse keskmiseks, kui vahetustehingu riskitegurid ei ole ilmselt, kuid;
 • on olemas kahtlus, et kõik riskitegurid võivad viidata rahapesule ja/või terrorismi rahastamisele;
 • riski peetakse kõrgeks, kui on olemas mõningad riskitegurid ja vahetustehing ise pole läbipaistev.

Üldtulemus saavutatakse lisades igast kategooriast teguri, korrutades kliendi- ja partneririski kahega ja seejärel jagades kogu summa neljaga.

 • kui summa on 2 või väiksem, on tegu madala riskiga;
 • kui summa on 2 kuni 2,75, on tegu keskmise riskiga;
 • kui summa on suurem kui 2,75 - on tegu kõrge riskiga.

Kui mis tahes kategooria riskitase kõrge, peetakse kõrgeks ka üldriski, kogusummast sõltumata. 1. Ärisuhted Kasutajaga

6.1. Ärisuhted Kasutajaga algavad pärast Kasutaja nõustunumist tegutsema vastavalt käesolevale AML-i poliitikale ja Teenuse eeskirjadele. 1. Tegutsemine rahapesukahtluse korral ja teabe edastamise kohustus

7.1. Kui kahtlus tekib enne ärisuhete alustamist või kontrollimeetodite kasutamisel, viidates vahetustehingu seotusele rahapesuga ja/või terrorismi rahastamisega, siis pole edasine koostöö Kasutajaga võimalik.

7.2. Kõiki kahtlusi registreerib ja analüüsib rahapesu kontaktisik. Analüüsi tulemustest tuleb viivitamatult teavitada Eesti rahapesu andmebürood ja Eesti Finantsinspektsiooni.

7.3. Kogu teavet ülekannete kohta, mille summa on 32 000 eurot ja rohkem, tuleb edastada Eesti rahapesu andmebüroole ja Eesti finantsinspektsioonile.

7.4. Kui vahetustehingust keeldumine tekitab kliendile kahju või vahi alla võetakse rahapesus või terrorismi rahastamises kahtlustatav isik, võidakse vahetustehingut edasi lükata või teostada teavitades viivitamatult sellest finantsinspektsiooni.

7.5. Finantsinspektsioonile edastatud teavet tuleb hoiustada arhiivis vastavalt Konfidentsiaalsuspoliitikale ja käesolevale Poliitikale, sealhulgas andmete analüüsitulemused.

7.6. Rahapesus või terrorismi rahastamises kahtlustatavatele isikutele ei tohiks anda mingit teavet kahtluste kohta või teavitada neid mõnel muul viisil. 1. Kirjavahetus

8.1. Kui juhtkonna arvates on kirjavahetus realiseerimise kontrollimeetodi puhul vajalik, võib kirjavahetust alustada kolmandate isikutega, sealhulgas pankade ja teiste finantsasutustega, kui see võimaldab täpsemat teavet saamist.

8.2. Kirjavahetust tuleb vormistada kahepoolse lepinguga, sealhulgas kasutatavad kontrollimeetodid.

8.3. Kirjavahetus on keelatud varipankade, litsetsimata organisatsioonide ja/või organisatsioonidega, mis asuvad jurisdiktsioonides, mille seadusandlus ei vasta rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise ennetamise valdkonna rahvusvahelistele standarditele. 1. Teabe registreerimisprogramm

9.1. Teabe registreerimisprogramm määrab ettevõtte töötaja kohustusi, kes teostab vahetustehingut, koostades sisedokumendi, mis peab sisaldama kogu vahetustehingut puudutavat teavet:

9.1.1. Vahetustehingute kategooria ja põhjused, mille alusel saab vahetustehingut hinnata väga riskantseks;

9.1.2. Üksikasjalik teave vahetustehingu kohta, sealhulgas summa ja valuuta;

9.1.3. Täpsed andmed vahetustehingus osalevate isikute kohta;

9.1.4. Teave vahetustehinguga seotud täiendavate kontrollimeetodite kohta. 1. Vahetustehingust keeldumine

10.1. Kui Kasutaja, hoolimata oma kohustustest esitama nõutud dokumente, ei ole seda teinud, vastavalt kontrollimeetodile, mida on rakendanud seadusandlus ja antud Poliitika, vahetustehingust keeldutakse.

10.2. Kui Kasutaja ei esita Teenuse pärimise peale teavet raha päritolu kohta, vahetustehingust keeldutakse.

10.3. Vahetustehingust keeldumise teavet tuleb säilitada vastavalt käesolevale Poliitikale, Teenuse eeskirjadele ja Konfidentsiaalsuspoliitikale.

10.4. Vahetustehingust keeldumisel tuleb säilitada järgmist teavet:

 • teavet vahetustehingust keeldumise ja konto blokeerimise kohta;
 • koostöö lõpetamisega kaasnevad põhjuseid;
 • teave, mis oli riigiametite teavitamise põhjuseks, vastavalt Rahapesu j terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 32 paragrahvile.

10.5. Vahetustehingust keeldumise otsust saab tühistada, kui klient esitab vajaliku teabe täies mahus ja see läbib kontrolli või kui see on kindlaks määratud järgmiste ametite otsusega:

 • Eesti Vabariigi kontrolliamet;
 • Eesti Vabariigi kohus. 1. Teenuse töötajate koolitusprogramm

11.1. Töötajatele suunatud rahapesu tõhustamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise koolitusprogramm viiakse läbi kooskõlas kehtivate seadustega ja see sisaldab töötajatele vajalike juhiseid kontrollimeetmete ja teabe analüüsimise kohta. Kõik töötajad peavad olema volitatud töötajate poolt nõuetekohaselt instrueeritud kuu aja jooksul pärast tööle asumist. 1. Sisekontrolli kontrolliprogramm

12.1. Sisekontrolli kontrolliprogramm tagab seda, et Teenuse töötajad järgivad kehtivat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust. Programm tagab, et töötajad järgivad Teenuse sisekontrolli sise-eeskirju ja sätteid.

12.2. Sisekontroll näeb ette järgmist:

12.2.1. Teostama sisekontrolle vähemalt kord kuue kuu jooksul sisereeglite ja seadusandluse nõuetekohase rakendamise tuvastamiseks.

12.2.2. Teenuse juht peab regulaarselt saama aruandeid kõikidest sisekorraeeskirjade rikkumistest, mis on toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.

12.2.3. Kontrollide käigus tuvastatud rikkumised peavad olema nõuetekohaselt kõrvaldatud Teenuse juhtkonna heakskiidetud vahendite abil. 1. Dokumentide haldusprogramm

13.1. Kliendi identifitseerimisprotseduuriga seotud dokumendid ja kogu teave ärikoostöö alustamise hetkest, tuleb säilitada ettevõtte arhiivis kogu selle ajal jooksul, mil Kasutaja kasutab käesolevat Teenust ja vähemalt 5 aastat.

13.2. Riigiasutuste teavitamise aluseks võetud dokumente tuleb säilitada vähemalt 5 aastat.

13.3. Kogu teavet päringute kohta, mis olid tehtud eesmärgiga järgida seadusandluses kehtivaid sätteid, tuleb säilitada vähemalt 5 aastat ärikoostöö algusest. Kui isiku tuvastamiseks kasutati digidokumenti, tuleb hoiustada isiku pilti ja allkirja vähemalt 5 aasta pärast ärikoostöö lõppemist.

13.4. Dokumente tuleb hoiustada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, need peavad olema alati saadaval finantskontrollile ja muudele riigiametitele, vastavalt kehtivatele seadusandlusele, juhul kui need on vajalikud tsiviil-, kriminaal- või muudes menetlustes.

Sisekontrollieeskirjadega kehtestatakse konfidentsiaalsuse standardeid teabele, mis on saadud identifitseerimise ja/või muude protsesside käigus, mis on kehtestatud kehtiva seadusandlusega. 1. Õiguskaitseametite päringud

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased organisatsioonid võivad saata meile oma päringuid toimunud pettuste kohta e-posti aadressile support@Multichange.net.

Me aktsepteerime ainult ametlikul paberil vormistatud ametlike päringuid, koos vastavate templite ja allkirjadega. Koos päringuga jätke meile oma kontaktid, et meil oleks võimalik teiega ühendust võtta ja kontrollida jäetud päringut. Erinevate jurisdiktsioonide päringutele reageerimise aeg võib olla erinev ja sõltuda erinevatest asjaoludest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ajavööndist, vahemaast, võimalusest võtta ühendust kiirsuhtluskanalite kaudu ja muust.