Telegram-bot Social

Vahetusteeninduse reeglid

Peamine  |  Kasutajaleping

1. Põhisätted

1.1. See leping reguleerib elektrooniliste valuutade vahetamise teenuste osutamise suhet Kasutaja (edaspidi Klient) ja Multichange.net teenuse (edaspidi Teenus) vahel.
1.2. Teenus tähendab Interneti-ressurssi nimega Multichange.net.
1.3. Klient - eraisik või organisatsioon, kes vahetab Multichange.net kaudu.
1.4. Kui edaspidi viidatakse Kliendile ja Teenusele koos, siis nimetatakse neid ka Poolteks.
1.5. Enne Teenuse teenuste kasutamist on klient kohustatud tutvuma lepingu tingimustega täielikult.
1.6. Teenuse teenuste kasutamine Kliendi poolt on võimalik ainult tingimusel, et klient mõistab ja aktsepteerib kõiki käesolevas lepingus sätestatud tingimusi.
1.7. Teenindusametil on õigus lepingu punkte ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist Multichange.net Servicei veebisaidil.
1.8. See pakkumine hakkab kehtima hetkest, mil klient esitab avalduse.


2. Lepingu objekt

2.1. Teenus osutab käesoleva lepingu punktis 4 nimetatud teenuseid. Samuti on klient kohustatud järgima reegleid, mis on sõnastatud punktis 9. Vahetusteenuse teenuseid osutatakse käesoleva lepingu järjekorras, mille sätted on sätestatud punktis 5. 2.2. Kõik teenuses tehtavad toimingud on tasulised. Saidil rakenduse loonud klient on kohustatud selle eest maksma.


3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Vahetusteenus Multichange.net on kohustatud:
3.1.1. Vahetage elektroonilist valuutat, veebimaksesüsteeme Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money, ADVcash jt vastavalt käesolevas lepingus sätestatud reeglitele.
3.1.2. Pakkuge klientidele tehnilist ja informatiivset tuge Multichange.net veebiteenuse abil rahaülekannete tegemisel.
3.1.3. Tagada lõpetatud vahetustehingute kohta käiva teabe, nimelt isikuandmete, vahetuse aja, summa ja muu teabe turvalisus. Konfidentsiaalsete maksesüsteemidega erinevates suundades toimuv vahetamine on konfidentsiaalset laadi ega kuulu avalikustamisele.
3.1.4. Ärge andke volitatud isikutele teavet läbi viidud vahetustoimingute kohta. Järgmised juhtumid on välistatud: - kui Multichange.net võrguteenuse asukohas asuv õigusasutus on teinud asjakohase otsuse, mis on jõustunud; - kui Multichange.net võrguteenuse asukohas tegutsevatelt ametlikelt õiguskaitseorganitelt ja finantsjärelevalve asutustelt on saadud taotlus;
3.1.5. Pakkuda kliendile allahindlusi vastavalt kehtestatud lepingule.
3.1.6. Veenduge, et punktides 3.2.5, 5.4, 5.5 või 5.6 sätestatud juhtudel kantakse vahendid kliendi või kolmanda isiku kontole 24 tunni jooksul pärast kaebuse saamist.
3.2. Kliendi kohustused:
3.2.1. Andke teenusele täpne teave rakenduse kohta, et tagada võimalikult kiire vahetamine.
3.2.2. Märkige oma e-posti aadressi tegelikud andmed, et saada teenuselt teade vahetustoimingu edenemise kohta.
3.2.3 Järgige Multichange.net teenuse pakutavaid käesoleva lepingu nõudeid.
3.2.4. Teavitage teenuse või veebitoe administratsiooni olukordadest, kui raha ei makstud täielikult või osaliselt, samuti punktides 5.4–5.6 sätestatud juhtudest. kehtiva lepingu sätteid. Teade tuleb saata hiljemalt üks kuu pärast tehingut. Vastasel juhul on teenuse käsutuses kliendi nõudmisel ülekantud rahalised vahendid.
3.2.5. Välistada igasugune ebaseadusliku kaubanduse ja muude ebaseaduslike toimingute kaasamine, kasutades Multichange.net teenuse teenuseid.
3.2.6. Välistada teenuse Multichange.net kasutamisel oma tegevuses kõik toimingud, mille rakendamine võib otseselt või kaudselt kahjustada võitlust rahapesu ja ebaseaduslike vahenditega saadud raha legaliseerimise vastu;
3.2.7. Mitte rikkuda internetivahetuse tunnuseid kehtestavate normatiivaktide nõudeid. 3.2.8. Arvestage ja tasuge iseseisvalt kõik vajalikud maksud vastavalt Kasutaja asukoha maksualastele õigusaktidele.

3.3. Vahetusteenusel on õigus:
3.3.1. Teenuse tõrkeotsinguks ja parandamiseks peatage teenuse toimimine teatud aja jooksul.
3.3.2. Kui klientidelt või partneritelt ja pädevate asutuste esindajatelt on saadud kaebus pettuse kohta, peatage tehing asjaolude selgitamiseni.
3.3.3. Looge oma äranägemisel vahetustehingute allahindluste süsteem.
3.3.4. Määrake ja vahetage vahendustasu suurust.
3.3.5. Tühistage käimasolev toiming ja tagastage Kasutaja poolt sissemakstud vahendid koos vahendustasude hüvitamisega Kasutajale põhjuseid selgitamata.
3.3.6. Veebiteenusel on õigus nõuda kliendilt ekraanipilti sidevahendite, e-posti teel tehtud tehingu kinnituse kohta, kui vahetuse käigus tehti viga.
3.3.7. Lõpetage suhtlemine kasutajaga, kes väljendab roppusi, esitab teenuse konfidentsiaalsusega seotud küsimusi või keeldub töötajatele vajalikku teavet edastamast.
3.3.8. Tehingu blokeerimine kl. Käesoleva lepingu punktid 5.4–5.6.
3.3.9. Blokeerige rahalised vahendid ja pöörduge tagasi enne, kui klient on tuvastatud.
3.3.10 Teenuse turvateenistusel on õigus kuni põhjuste selgitamiseni kliendi taotlus külmutada juhul, kui ta sai selles või kolmanda osapoole vahetusteenuses mingil viisil ebaseaduslikku rikastumist ja on võlgnike nimekirjas. ja selle kasutaja vahetuskahjude hüvitamine.
3.3.11 Teenusel on õigus suunamisprogrammi tasustamise tingimused läbi vaadata.


4. Teenuse pakutavate teenuste loetelu

4.1. Teenus teostab elektrooniliste valuutade, krüptovaluutade vahetamise toiminguid, samuti on võimalik kasutada pangaülekandeid. Selle loendi leiate saidi avalehelt.
4.2. Vahetusteenusel ei ole õigust kontrollida klienti valuutavahetuseks kasutatavate vahendite olemasolu kohta.

5. Vahetustoimingute reguleerimine

5.1. Vahetamine loetakse alustatuks raha ülekandmisel kliendi konkreetsel soovil.
5.2. Vahetus loetakse täielikuks alles pärast seda, kui raha on kantud Kliendi poolt antud kontole.
5.3. Kliendil ei ole õigust toimingut pärast selle alustamist tühistada ega nõuda vahetamiseks ülekantud raha tagastamist.
5.4. Kui Kasutajalt kantakse summa, mis ei lange kokku vahetuse registreerimisel täpsustatud andmetega, on Teenusel õigus tehing külmutada seni, kuni klient võtab ühendust punktis 3.2.5 kirjeldatud viisil, teenus täidab saadud summa, võttes arvesse tehingu alustamise ajal kehtestatud määra.
5.5. Kui määrate vale või blokeeritud konto, siis vahetust ei toimu. Raha tagastatakse Kliendile tema nõudmisel punkti 3.2.5 alusel. Samal ajal võetakse komisjonitasu ja trahv - 2% ülekantud summast.
5.6. Kui klient on maksesummat korrigeerinud või makse teinud kellegi teise kontolt, on veebiteenusel õigus selline makse blokeerida. Tagasimaksed tehakse Kasutaja soovil punkti 3.2.5 alusel. Kuid Kasutajalt võetakse komisjonitasu ja trahv 2%.
5.7. Kui raha laekus kontolt, mis ei olnud taotluses täpsustatud, või muudeti makse lisasid, on teenusel õigus tehing blokeerida. Tagasimakse toimub kliendi soovil, lähtudes punktist 3.2.5. miinus komisjonitasu ja trahv 2% ülekandest.
5.8 Raha laekumine panga suunal võib olla kuni 5 (viis) pangapäeva.
5.9 Klient kohustub rakenduse eest tasuma 15 minuti jooksul, vastasel juhul võidakse rakendus praeguse määra järgi kustutada või ümber arvutada.
5.10 Juhul, kui makse kliendilt pole pikka aega laekunud põhjusel, et saatja märkis saatmiseks madalat komisjonitasu või kui tagasimakse tehti maksmisega viivitanud kolmanda osapoole saidilt, on õigus raha ülekande ajal rakenduses vahetuskurss ümber arvutada.
5.11 Kui vahetamine toimub vahetusteenuse lisatasuga, allahindlust ei rakendata.

6. Poolte garantiid ja vastutus

6.1. Teenus Multichange.net ei kanna materiaalset ja moraalset vastutust taotluse vale täitmise või muude vigade eest elektroonilise valuuta vahetuse rakendamisel. Kui raha kandis klient vales rakenduses täpsustatud kontole, ei saa toimingut tühistada ega tagasi maksta.
6.2. Teenus Multichange.net ei vastuta vahetuse käigus tekitatud seadmete või nende üksikute osade kahjustuste või funktsionaalsuse kadumise eest.
6.3. Teenus Multichange.net ei vastuta ühe või teise finantsasutuse maksetega viivitamise eest.
6.4. Multichange.net ei vastuta kahjumi või sissetuleku saamata jätmise eest, kui see on tekkinud kliendi eksliku avalduse alusel seoses tariifide või tehingute tasuvusega.
6.5. Talitus ei vastuta tõlkeviivitustest tulenevate rahaliste kahjude eest.
6.6. Klient kinnitab, et on vahetustoimingutega seotud vahendite kasutamise õigusjärgne omanik või tal on seaduslik alus. 6.7. Klient on nõus hüvitama kolmandatele isikutele kahjud, mille tekkimine on kaudselt või otseselt seotud teenuste kasutamisega kliendi poolt.

7. Lepingu tingimuste muudatused

7.1. Multichange.net vahetusteenuse administratsioonil on õigus käesolevat lepingut igal ajal muuta või muuta. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist või postitamist ametlikul veebisaidil Multichange.net.

8. Vääramatu jõud

8.1. Vääramatu jõu korral vabanevad pooled vastutusest käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või tähtaegse täitmata jätmise eest. Vääramatu jõud tähendab sõda, terrorirünnakut, tulekahju, üleujutust, rahutusi, häkkerite levikut, kohalike võimude tegusid. Siia kuuluvad ka elektrikatkestused ja juurdepääsu puudumine võrkudele, sealhulgas Internetile ja sideteenustele.

9. Vahetustoimingute teostamise kord

9.1. Vahetusteenuse kasutamine ebaseaduslike tehingute, pettuste jaoks on keelatud. Klient nõustub vastutama pettuse teel vahetatud katse eest vastavalt selle riigi kehtestatud seadustele, kus rikkumine toime pandi.
9.2. Kui makse ebaseaduslikkus on tõendatud, on tal otsinguoperatsioonide läbiviimisel õigus edastada teavet taotletud õiguskaitseorganitele.
9.3. Valuuta vahetamiseks peab klient oma virtuaalsest rahakotist kandma vajaliku summa elektroonilisi vahendeid. Samal ajal vastutab ta isiklikult nende kättesaamise allikate seaduslikkuse eest.
9.4. Vahetusteenus ei vastuta kolmandate isikute poolt kliendile tehtud ülekande teostamise eest.
9.5. Klõpsates nupul "Nõustun vahetuseeskirjadega", nõustub klient kõigi käesoleva lepingu tingimustega.